Hyvinvointia kaupunkilaisille ilmanlaadulla

Hanketta rahoittaa vuosina 2018-2021 Euroopan aluekehittämisrahaston Urban Innovative Actions (UIA) –ohjelma, joka tarjoaa resursseja uusien ja vielä todistamattomien urbaaneihin haasteisiin vastaavien ratkaisujen testaamiseksi.

”HOPE-hanke on erinomainen esimerkki siitä kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla hanke osoittaa kuinka tietoa voidaan hyödyntää laadukkaampien, yksittäiselle käyttäjälle räätälöityjen palveluiden tuottamisessa.” linja Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsingin kaupunki

HOPE -hanke kehittää yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä AQ 2.0. Uuden indeksin tarkoituksena on huomioida entistä useampia muuttujia, joilla saadaan tarkempaa tietoa todellisesta ilmanlaadusta. Hankkeessa ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että joukkoistetuilla kannettavilla ilmanlaatusensoreilla, joiden avulla voidaan rakentaa reaaliaikainen kuva ilmanlaadusta. Tavoitteena on tiivistää ilmanlaatuun ja terveyteen liittyvät keskeiset suureet mahdollisimman selkeästi ja tarkasti sekä löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Ilmanlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun kartoitus tuottaa myös siihen vaikuttavien syiden tutkimukseen arvokasta tietoa sekä löytää ilmanlaadun parantamiseen sopivia toimenpiteitä yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

ARKISTO